yesterday's flower - bloem van gisteren


there is love in holding and there is love in letting go

er is liefde in vasthouden en er is liefde in loslaten


esther blaak blogspot 47

emptiness - leegte


so I wait for you like a lonely house
till you will see me again and live in me
till then my windows ache

dus ik wacht op je als een eenzaam huis 
tot je me weer ziet en in mij komt leven
tot dan zullen mijn ramen lijden


dutch surprise from australia - nederlandse verrassing uit australiƫ


mindfulness helps us regain the paradise which we thought we had lost...

oplettendheid helpt ons het paradijs te herwinnen waarvan wij dachten dat we het verloren waren...

esther blaak blogspot 45

i am therefore i am - ik ben dus ik besta


i am grateful for what i am and have, my thanks giving is perpetual, it is surprising how contented one can be with nothing definite, only a sense of existence...

ik ben dankbaar voor wat ik ben en heb, mijn dankzegging is eeuwigdurend, het is verrassend hoe tevreden men kan zijn met niets specifieks, slechts een gevoel van zijn​​...


esther blaak blogspot 44

peony greets me with its perfume - pioenroos begroet me met haar parfum


blessed are those who see beautiful things in humble places where other people see nothing

gezegend zijn diegenen die mooie dingen zien op nederige plekken waar anderen niets zien


esther blaak blogspot 43wooden heart - houten hart


do what you feel in your heart to be right, for you’ll be criticized anyway

doe wat je hart je ingeeft, je zult sowieso bekritiseerd worden


esther blaak blogspot 42

australian centre for the moving image - australisch centrum voor het bewegende beeld


in the midst of movement and chaos, keep stillness inside of you

te midden van beweging en chaos, bewaar de stilte binnen in je


esther blaak blogspot 41

reflection at golden hour - reflectie in het gouden uur


our life is reflected in our actions and in our actions we live on

ons leven komt tot uitdrukking in ons handelen en in ons handelingen leven we voort


esther blaak blogspot 40esther wake up, there are all beautiful colors in the sky - esther wakker worden, er zijn allemaal mooie kleuren in de lucht


clouds come floating into my life, no longer to carry rain or usher storm, but to add color to my sunset sky

wolken komen mijn leven binnendrijven, niet langer om regen te dragen of een storm binnen te leiden, maar om kleur te geven aan mijn zonsondergangesther blaak blogspot 39

goodmorning melbourne - goedemorgen melbourne


every morning we are born again, what we do today is what matters most

iedere ochtend worden we opnieuw geboren, wat we vandaag doen, doet er het meeste toeesther blaak blogspot 38


sunlight whispers through the trees - zonlicht fluistert door de bomen


not what you say determines your life, it's what you whisper to yourself that has the most power

je leven wordt niet bepaalt door wat je zegt, wat je jezelf influistert, heeft de meeste zeggingskracht


esther blaak blogspot 37

stopover at st kilda road - overstap op st kilda road


time goes faster the more hollow it is, lives with no meaning go straight past you, like trains that don’t stop at your station

de tijd gaat sneller naarmate het holler is, leven zonder betekenis gaat regelrecht langs je heen, net als treinen die niet bij jouw station stoppen 


esther blaak blogspot 36

daughter in the sand - dochter in het zand


one who has a why to live for can bear almost any how

degene die een reden heeft om voor te leven, kan vrijwel elke hoe aan


esther blaak blogspot 35mr. seagull visits melbourne - dhr. zeemeeuw bezoekt melbourne


faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark

vertrouwen is de vogel die het licht voelt en zingt als de dageraad nog donker is


esther blaak blogspot 34


fenced - omheind


the same fence that shuts others out shuts you in

hetzelfde hek dat anderen buiten sluit, sluit jou in


esther blaak blogspot 33


reflection - reflectie


you use a mirror to see your face; you use works of art to see your soul

je gebruikt een spiegel om je gezicht te zien; je gebruikt kunstwerken om je ziel te zien


esther blaak blogspot 32


flower decoration - bloemendecoratie


the act of giving something to others is an art of flowering your heart

de handeling van iets aan anderen schenken is de kunst van je hart laten florerenesther blaak blogspot 31
sunshine through the cracks - zonneschijn tussen de kieren


from whichever direction or from whoever the light comes to you, always welcome it

vanuit welke richting of van wie het licht ook naar je toe komt, verwelkom het altijd


esther blaak blogspot 30

reading tea leafs - koffiedik kijken


prediction is very difficult, especially about the future

voorspelling is erg moeilijk, vooral als het de toekomst betreftesther blaak blogspot 29shadow play with cyclist - schimmenspel met fietser


the essence of darkness is the knowledge of what blocks the light

de essentie van de duisternis is weten wat het licht blokkeert 


esther blaak blogspot 28

subway to carnegie - ondergrondse naar carnegie


the best thing we can do for our children is to allow them to do things for themselves, allow them to be strong, allow them to experience life on their own terms, allow them to take the subway...let them be better people, let them believe more in themselves

het beste wat we voor onze kinderen kunnen doen is om hen in staat te stellen, dingen voor zichzelf  te doen, om sterk te zijn, het leven op hun eigen voorwaarden te ervaren, hen de ondergrondse te laten nemen ... laat ze betere mensen zijn, laat ze meer in zichzelf geloven


esther blaak blogspot 27

i'm going up - ik ga omhoog


faith goes up the stairs that love has built and looks out the windows which hope has opened

vertrouwen neemt de trap die door liefde is gebouwd en het kijkt uit het raam dat hoop heeft geopend

                                                             
esther blaak blogspot 26
anthony's tears - anthony's tranen


when another person makes you suffer, it is because he suffers deeply within himself and that suffering is spilling over

wanneer een andere persoon je laat lijden, dan is dat omdat hij zelf zo diep lijdt dat het overvloeit


esther blaak blogspot 25

i'm on a road to nowhere - ik ben onderweg naar nergens


the hardest thing about the road not taken is that you never know where it might have led

het moeilijkste van de weg de je niet hebt genomen, is dat je nooit weet waar het naartoe zou hebben geleid


esther blaak blogspot 24

wandering through montsalvat - dwalen door montsalvat


to do today:
-sit and think
-reach enlightenment
-water the plants

vandaag nog doen:
-zitten en denken
-verlichting bereiken
-de planten water geven


esther blaak blogspot 23

stairway to... - trappen naar...


the elevator to success is out of order, you'll have to use the stairs... one step at a time

de lift naar succes doet het niet, je zult de trap moeten nemen...tree voor tree


esther blaak blogspot 22

where sea meets shore - waar zee de kust ontmoet


whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect

wanneer je bemerkt dat je je aan de kant van de meerderheid bevind, is het tijd om even bij de dingen stil te staan


esther blaak blogspot 21

light at the end of the tunnel - licht aan het eind van de tunnel


you have to find what sparks a light in you so that you in your own way can illuminate the world

je moet de vonk vinden die jou in vuur en vlam zet zodat je op je eigen manier de wereld kunt verlichten


esther blaak blogspot 20

crossing yarra river - rivier de yarra oversteken


no matter where you are in life, there is always more journey ahead

het maakt niet uit waar je bent in het leven, je hebt altijd meer gereis in het vooruitzicht


esther blaak blogspot 19


a thread in the sky - een draad in de lucht


we don't see things as they are, we see them as we are

we zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien de dingen zoals wij zijn


esther blaak blogspot 17

little waal beach - waalstrandje


every dreamer knows that it is entirely possible to be homesick for a place you've never been to, perhaps more homesick than for familiar ground

elke dromer weet dat het heel goed mogelijk is om heimwee te hebben naar een plek waar je nooit bent geweest, misschien zelfs wel meer dan naar bekend terrein


esther blaak blogspot 16

a ball of light - een bal van licht


there is a crack in everything, that's how the light gets in

is er een barst in alles, zo komt het licht naar binnen


esther blaak blogspot 15


gift from our garden - geschenk uit onze tuin


if you really look at a flower, it's your world for a moment

als je werkelijk naar een bloem kijkt, dan is het voor dat moment je wereld


esther blaak blogspot 14
lazy sunday afternoon - luie zondagmiddag


the lazier we are today, the more we plan to do tomorrow

hoe luier we vandaag zijn, hoe meer we plannen om morgen te doenesther blaak blogspot 13
pipelines to...? - pijpleidingen naar...?


i like nonsense, it wakes up the brain cells

ik houd van onzin, het maakt de hersencellen wakker


esther blaak blogspot 12a station in the city loop - een station in de stadslus


always try to keep a patch of sky above your life, said proust

probeer altijd een stukje hemel boven je leven te houden, aldus proust


esther blaak blogspot 11beautiful decay - schitterend verval


life fractures us all into little pieces..it harms us, but it's how we glue those fractures back together that make us stronger

het leven breekt ons allemaal in kleine stukjes...het schaadt ons, maar het is manier waarop we de breuken lijmen die ons sterker maaktesther blaak blogspot 10


train travel - treinreizen


a good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving

een goede reiziger heeft geen vaste plannen en is niet gefixeerd op zijn aankomstesther blaak blogspot 9
best seat in the house - de beste plaats in huis


you can't deny laughter; when it comes, it plops down in your favorite chair and stays as long as it wants

je kunt niet aan de lach ontkomen; wanneer hij komt, ploft hij in je beste stoel neer en blijft zolang als hij wilesther blaak blogspot 8
beauty from the gutter - schoonheid uit de goot


you can cut all the flowers but you cannot keep spring from coming

je kunt alle bloemen afsnijden maar je kunt niet voorkomen dat de lente komtesther blaak blogspot 7
a room in el nido grove - een kamer in el nido grove


you can get help from teachers but you are going to learn the most by being alone in a room

je kunt hulp van leraren krijgen maar je zult het meeste leren wanneer je alleen in een kamer bentesther blaak blogspot 6
night around the corner - nacht om de hoek


darkness cannot drive out darkness, only light can do that
hate cannot drive out hate, only love can do that

duisternis kan de duisternis niet verdrijven, dat kan alleen het licht
haat kan haat niet verdrijven, dat kan alleen de liefde


esther blaak blogspot 5


sunset somewhere in caulfield - zonsondergang ergens in caulfield


truth is like the sun, you can shut it out for a time, but it ain't going away

waarheid is als de zon, je kunt het een tijdje buitensluiten maar het zal nooit verdwijnen


esther blaak blogspot 4

a silent walk - een stille wandeling


don't cry because it's over but smile because it happened

huil niet omdat het over is maar lach omdat het heeft plaatsgevondenesther blaak blogspot 3

gnokan danna murra kor-ki


give me your hand my friend and bridge the cultural gap

geef me jouw hand mijn vriend en laten we de cultuurkloof overbruggenesther blaak blogspot 2


       the first time i laid eyes on australia - de eerste keer dat ik mijn oog op australie liet vallen


you cannot discover new oceans unless you have the courage to lose sight of the shore

je kunt geen nieuwe oceanen ontdekken tenzij je de moed hebt om de kust uit het oog te verliezen


esther blaak blogspot 1